Varaston valvonnan keskeinen ajatus on varastoida oikeaa tavaraa oikeat määrät ja tietää mistä tavara löytyy. Näihin aina muuttuviin tilanteisiin LD-Varastonhallintaohjelmisto tuo helpotusta useilla eri seuranta ja varastonhallintaominaisuuksilla.

Varastonhallintaohjelmiston avulla ylläpidät tuotteiden varastotietoja kuten hyllypaikka, varastonimikkeet, tuotenumerot ja tuoteryhmät. Varaston ylläpito- ohjelmiston avulla seurataan tuotteiden tilaustarvetta. Normaalia ylläpitotilaustoimintaa voidaan hoitaa kahdella eri tavalla, ns. perinteisellä tilauskäytännöllä tai optimoivalla tilausmenettelyllä. Perinteisessä tilausmenettelyssä tuotteelle määritetään rajat minkä puitteissa varastoa hoidetaan. Optimoiva tilausmenettely voidaan ottaa käyttöön, kun tuotteille on muodostunut riittävästi myyntihistoriaa, minkä perusteella ohjelma pystyy muodostamaan riittävän tarkan ennusteen tulevasta myynnistä ja sitä vastaavan varastointitarpeen. Pyrittäessä mahdollisimman oikeaan tilaustarpeeseen, tuotteille voidaan asettaa myös erilaisia kausivaihtelukertoimia.

Varaston valvonnan keskeisiä työkaluja ovat kiertonopeuden tarkastelu, sitoutuneen pääoman seuraaminen, varastomäärien ja myynnin seuranta. Inventaarion avulla varaston tila voidaan tarkastaa haluttuina ajankohtina. Tällöin varastoitujen tuotteiden määrät tarkistetaan järjestelmään. Valvontaa suoritettaessa seuranta voidaan kohdistaa halutuilla raja-arvoilla esim. kiertonopeus vain heikosti kiertävistä tuotteista ja pääomasidonnaisuus pääoman alenevassa järjestyksessä. Merkittävää osaa näyttelee myös ”varastoimattomien tuotteiden” myynnin seuranta, minkä perusteella on helppo ottaa uusia tuotteita omaan varastointiohjelmaan.


Puh:

020 7288370

Postiosoite: PL 33, 66401 Laihia
Käyntiosoite: Asematie 1, Laihia
Sähköposti: posti@laihiadata.fi
  etunimi.sukunimi@laihiadata.fi